Välkommen till MSB:s e-tjänsteportal

Uppgradering pågår

Under vecka 3 2020 pågår arbete med att uppgradera MSB:s e-tjänsteportal. Inga tjänster som accepterar ansökningar finns tillgängliga. När uppgraderingen är klar måste både nya och existerande användare registrera en kontaktväg vid första inloggningen. Ingen information om gamla ärenden kommer att finnas tillgängliga i den nya portalen. MSB planerar att öppna portalen för användning måndag vecka 4.

Information om MSB:s e-tjänsteportal

På dessa sidor hittar du MSBs e-tjänster. För att använda e-tjänsterna behöver du en svensk e-legitimation. Webbläsaren Microsoft Edge stöder inte Telias e-legitimation, använd i så fall en annan webbläsare.

E-tjänsteportalen tillhandahåller ett eget utrymme där din information lagras under tiden som du arbetar med den. Informationen i det egna utrymmet är inte tillgängligt för MSB:s handläggare och är inte en inkommen handling hos myndigheten. När du skickar in informationen i e-tjänsten registreras den som en inkommen  handling hos MSB och får ett diarienummer. Om flera personer ska underteckna det ni skickar in till MSB så inkommer informationen till MSB när den sista undertecknaren skrivit under.

Dina personuppgifter behandlas enligt reglerna i allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. MSB behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. De personuppgifter MSB behandlar om dig delas med CGI Sverige AB, det personuppgiftsbiträde vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. MSB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Personuppgiftsansvarig är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, organisationsnummer 202100-5984. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se, du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 010-240 240. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.