Till innehåll på sidan

Tillgängliga e-tjänster

Utlysning av forskningsmedel

Övriga anmälningar och ansökningar

Ansökan om tillstånd till sprängämnesprekursorer

Enligt EU-förordning 2019/1148 och lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer måste enskilda ha tillstånd från MSB för att förvärva, införa, inneha och använda ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner”.
Det gäller produkter som innehåller:
• Mer än 16 vikt% nitrometan (motsvarar mer än 12 volym% för RC-bränslen)
• Mer än 3 vikt% salpetersyra
• Mer än 15 vikt% svavelsyra
• Mer än 12 vikt% väteperoxid

Med ”enskilda” avses privatpersoner och andra som inte har ett yrkesmässigt behov av produkterna. En förutsättning för att få tillstånd är att produkten i fråga är nödvändig för att utöva verksamheten eller hobbyn, vilket MSB kommer att pröva. Sökandes lämplighet att inneha produkten kommer att prövas av Polismyndigheten.

Utförligare information om reglerna finns på MSB:s webbplats www.msb.se/prekursorer

Innan du ansöker, vänligen beakta detta:
• Ta ställning till om du faktiskt har ett behov innan du ansöker, eller om du kan använda andra produkter exempelvis med lägre halt av aktuellt ämne.
• Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som ska göra ansökan.
• Har du tidigare haft motsvarande tillstånd, ange ärendenumret för detta i din ansökan.
• Vill du ändra i ett tillstånd som är giltigt i minst ett år till ska du inte ansöka igen. Ta istället kontakt med den handläggare som anges i beslutet för en ändring.
• Det tar drygt en månad att behandla en ansökan. Det kommer inte att gå snabbare om du ansöker flera gånger.
• Om du har frågor om din ansökan, ring MSB på 0771-240240 och säg att du vill prata med någon på enheten för explosiva varor.

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Ansökan om tillstånd till handladdning av ammunition för överlåtelse enligt LBE

Handladdning är tillverkning av ammunition till handeldvapen utan automatiska hjälpmedel. Den som vill överlåta (ge bort eller sälja) egenladdad ammunition till någon annan måste ha tillstånd från MSB för tillverkning av explosiva varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Under vissa omständigheter behövs ibland tillverkningstillstånd även för att anordna kurser i handladdning.

Den som har licens för skjutvapen till jakt och målskytte får utan annat tillstånd handladda ammunition för eget bruk till sina vapen. Under dessa omständigheter är det också tillåtet att hantera upp till 5 kg krut och tändhattar utan förvarings- och överföringstillstånd. Krut och tändhattar måste dock förvaras i säkerhetsskåp och giltig vapenlicens uppvisas för säljaren vid inköp.

Mer information finns under rubriken Handladdning av ammunition på msb.se
(Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Ansökan om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot Naturolyckor

Kommuner kan söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor hos MSB. Bidrag kan lämnas med upp till 60 procent av åtgärdens kostnad och kommuner kan söka bidrag för att skydda befintlig bebyggelse mot översvämning, ras, skred eller erosion.

Ytterligare information om statsbidraget samt vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan finns här (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

Ansökningsperioderna för 2023 är: 9 januari till 1 mars samt 1 juni till 1 september

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

Mer om hur e-legitimering fungerar hittar du på DIGG:s sidor (Klicka här för att komma direkt till informationen på DIGG.se)
Stänger: 2023-03-02

Ansökan om tillstånd tlll destruktion av pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU)

Enligt bestämmelserna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) måste ett företag eller en enskild person ha tillstånd från MSB för att destruera PU. En föreståndare behöver utses som ska godkännas av tillståndsmyndigheten (MSB). Om verksamhetsutövaren har för avsikt att förvara PU i samband med destruktion söks även tillstånd för det hos MSB och det är då inte nödvändigt att söka ett separat tillstånd till förvaring från kommunen.

Mer information finns på (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Ansökan om behörighet till systemet Sefari

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Inrapportering av möjliga skyddade utrymmen för civilbefolkningen

Rapportering sker via denna e-tjänst till MSB senast 31 mars 2023.

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

Mer om hur e-legitimering fungerar hittar du på DIGG:s sidor (Klicka här för att komma direkt till informationen på DIGG.se)Anmälan av föreståndare och deltagare enligt 9 och 9 a § lagen (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor

Om du eller din verksamhet som hanterar explosiva varor har tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du gå vidare med din anmälan av deltagare och föreståndare i denna e-tjänst.

Om du eller din verksamhet enbart har tillstånd till hantering av explosiva varor från kommunen är det istället till den tillståndsgivande kommunen du ska vända dig med din anmälan.


För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.