Till innehåll på sidan

Tillgängliga e-tjänster

Utlysning av forskningsmedel

OBS! Endast för inbjudna forskare från steg 1

Syftet med utlysningen är att höja samhällets kunskapsnivå utifrån en beredskap som omfattar krisberedskap och civilt försvar samt gränssnitten mot militärt försvar.

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Öppnar: 2022-02-07
Stänger: 2022-03-21

Bidrag för planering av projekt inom Horisont 2020


För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Öppnar: 2022-02-28
Stänger: 2022-08-19

Syftet med utlysningen är att utifrån befintlig och ny kunskap ta fram resilienta och hållbara lösningar för att klimatanpassa samhället till de förändrade förutsättningarna. Fokus ska ligga på klimatanpassning inom området samhällsskydd och beredskap.

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Öppnar: 2022-03-23
Stänger: 2022-05-18

Övriga anmälningar och ansökningar

Markförlagda rör utan tillräckligt korrosionsskydd ska åtgärdas före 1 juli 2022

Från och med 1 juli 2022 måste nedgrävda rörledningar för hantering av brandfarlig vätska vara skyddade mot korrosion (rost). Skälet är att innehållet inte ska kunna läcka ut och orsaka skada på miljön eller risk för brand.
Undantag från att senast 1 juli 2022 uppfylla kraven i övergångsbestämmelse 5 för befintliga, varmförzinkade rör i mark som inte är fuktisolerade, kan sökas hos MSB. För att hinna få beslut före den 30 juni 2022 behöver ansökan ha skickats till MSB senast den 30 april 2022.

Exempel på när undantag skulle kunna medges kan vara om ett tekniskt krav på utförande inte kan uppfyllas i tid på grund av skäl som ligger utanför verksamhetsutövarens kontroll. Då ska verksamheten också redogöra för varför inte åtgärderna kan genomföras i tid.

Du kan läsa mer på msb.se (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Ansökan om behörighet till systemet Sefari

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Anmälan av föreståndare och deltagare enligt 9 och 9 a § lagen (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor

Om du eller din verksamhet som hanterar explosiva varor har tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du gå vidare med din anmälan av deltagare och föreståndare i denna e-tjänst.

Om du eller din verksamhet enbart har tillstånd till hantering av explosiva varor från kommunen är det istället till den tillståndsgivande kommunen du ska vända dig med din anmälan.


För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.