Till innehåll på sidan

Tillgängliga e-tjänster

Utlysning av forskningsmedel

Bidrag för planering av projekt inom Horisont 2020


För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Öppnar: 2022-02-28
Stänger: 2022-08-19

Postdoktoralt stöd 2022, forskningsbidragFör att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Öppnar: 2022-06-07
Stänger: 2022-09-30

Övriga anmälningar och ansökningar

Ansök om statsbidrag senast den 1 augusti

Kommuner kan söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor hos MSB. Bidrag kan lämnas med upp till 60 procent av åtgärdens kostnad och kommuner kan söka bidrag för att skydda befintlig bebyggelse mot ras, skred och översvämning. Anslaget för år 2022 ligger på ca 520 miljoner kronor.

Ytterligare information om statsbidraget samt vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan finns här (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

Sista ansökningsdatum är den 1 augusti.

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

Mer om hur e-legitimering fungerar hittar du på DIGG:s sidor (Klicka här för att komma direkt till informationen på DIGG.se)Markförlagda rör utan tillräckligt korrosionsskydd ska åtgärdas före 1 juli 2022

Från och med 1 juli 2022 måste nedgrävda rörledningar för hantering av brandfarlig vätska vara skyddade mot korrosion (rost). Skälet är att innehållet inte ska kunna läcka ut och orsaka skada på miljön eller risk för brand.
Undantag från att senast 1 juli 2022 uppfylla kraven i övergångsbestämmelse 5 för befintliga, varmförzinkade rör i mark som inte är fuktisolerade, kan sökas hos MSB. För att hinna få beslut före den 30 juni 2022 behöver ansökan ha skickats till MSB senast den 30 april 2022.

Exempel på när undantag skulle kunna medges kan vara om ett tekniskt krav på utförande inte kan uppfyllas i tid på grund av skäl som ligger utanför verksamhetsutövarens kontroll. Då ska verksamheten också redogöra för varför inte åtgärderna kan genomföras i tid.

Du kan läsa mer på msb.se (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Ansökan om behörighet till systemet Sefari

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Anmälan av föreståndare och deltagare enligt 9 och 9 a § lagen (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor

Om du eller din verksamhet som hanterar explosiva varor har tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du gå vidare med din anmälan av deltagare och föreståndare i denna e-tjänst.

Om du eller din verksamhet enbart har tillstånd till hantering av explosiva varor från kommunen är det istället till den tillståndsgivande kommunen du ska vända dig med din anmälan.


För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.